Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2014

Căn duyên tiền định tuổi Ất Sửu

Tuổi Ất Sửu rất kỵ với vợ tuổi Bính Dần, Nhâm Thân, Giáp Tuất,..xem boi căn duyên tiền định tuổi Ất Sửu.
TUỔI: ẤT SỬU Đại Kỵ Hiệp Hôn
Trai tuổi Ất Sửu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây,  
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Ất Sửu. 
1.  Chồng tuổi Ất Sửu vợ tuổi Bính Dần 
Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi 
ở đời với nhau ph iạm  (Biệt Ly) . Xem thêm tu vi 2015 của vợ chồng tuổi Ất Sửu và Bính Dần.
2.  Chồng tuổi Ất Sửu vợ tuổi Nhâm Thân 
Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi 
ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 
3.  Chồng tuổi Ất Sửu vợ tuổi Giáp Tuất 
Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi 
ở đời với nhau phạm  (Tuyệt Mạng) 
4.  Chồng tuổi Ất Sửu vợ tuổi Mậu Dần 
Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi 
ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 
5.  Chồng tuổi Ất Sửu vợ tuổi Nhâm Tuất 
Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi 
ở đời với nhau phạm  (Tuyệt Mạng) 
6.  Chồng tuổi Ất Sửu vợ tuổi Canh Thân 
Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi 
ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 

Trong 12 con giap trai tuổi Ất Sửu kỵ cưới vợ năm 17, 23, 29, 35, 41, 53 tuổi. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15, 21, 25, 27, 33, 37, 39 tuổi. 
Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn c ó đôi 
bạn rồi mà gặp những năm nói  trên  thì hay sanh   việc buồn và xung khắc hoặc chịu 
cảnh xa v ắng. 
Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1 tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn 
phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. 
Tuổi này  trai hay gái  kho  có  đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Dần mới 
nhằm căn duyên. 

XIN LƯU Ý 
Trai tuổi Ất Sửu sanh tháng 1, 6, 12, 5, 9 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng 
này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 
Gái tuổi Ất Sửu sanh tháng 1, 10, 12 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này 
có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 
Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con, khó sanh và khó nuôi. 

Tuổi: ẤT SỬU Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng
Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi ẤT SỬU 
(Chồng vợ đồng một tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số 
Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước thì hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá, 
trong nhà đều ưng  thuận ý, hào  tài phát đạt, hào con  thiểu số, vật dụng  trong nhà đặt 
trang hoàng. 
Tánh người vợ miệng hay rầu nói, bản  thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ  tiền 
tài,  tánh  tình vợ chồng lời nói hay tương xung,  ít đặng hạp ý, chung ở với nhau nên 
nhẫn nại làm ăn tốt. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về tánh ý  khá nên kiên nhẫn. 

Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi ĐINH MẸO 
(Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng  trung bình, 
gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng  làm ăn dễ dàng,  lo  tính việc gì cũng đều  thông suốt, ăn 
nói việc chi cũng dễ, hào  tài  thịnh vượng, hào con  trung bình, vật dụng  trong nhà sắp 
đặt vẻ vang. 
Tánh người vợ  có duyên, vui vẻ, hay giao  thiệp,  có số giữ  tiền  tài,  tánh  tình vợ 
chồng không đặng hòa hạp cho lắm, ở với nhau làm ăn sẽ đặng nên nhà. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình, nên thương lẫn 
và chung lo làm ăn tốt. 

Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi MẬU THÌN 
(Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số 
Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, nhiều người hay mến  thương, ăn nói hay 
cầu lo việc chi cũng dễ, hào tài no ấm, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường 
dùng. 
Tánh người vợ can đảm, tánh cộc, chân hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao 
phá  tài,  tánh  tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, chung sống với nhau nên kiên cố 
làm ăn tốt. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào tài hay luân chuyển. 

Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi KỶ TỴ 
(Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, 
gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo 
một thời gian. Qua hạn mới đậu tài, hào tài ấm no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà 
sắp đặt thứ tự. 
Tánh người vợ hiền, thông minh và kỹ lưỡng, bản thân có tiểu bệnh tật,  tánh t ình 
vợ chồng hòa hợp, ở đời với nhau nên cần năng cũng đặng hưởng ấm no. 
Kết  luận: Cảnh vợ  chồng  này  ở với  nhau  không  đặng tốt,  nhưng hưởng  đặng 
cảnh ấm no. 

Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi CANH NGỌ 
(Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số 
Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. Làm ăn không đặng phát đạt, làm 
có  tiền hay khiến đều hao tốn, hào  tài no ấm, hào con rất  ít, sanh con đầu  là gái hạp, 
vật dụng trong nhà khiếm dụng. 
Tánh người vợ hay bôn ba, tánh cộc, chân hay đi, hay giao thiệp, hay lo tính, tánh 
tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, nên thương lẫn nhau chung lo làm ăn đặng.  
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí, về hào con 
thiểu phước. 

Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi TÂN MÙI 
(Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số 
Nhứt Phú Quý có phước hưởng giàu, còn nhiều phước thì đặng khá, hào tài ph át đ ạt, 
hào con trung bình, vật dụng trong nhà  đều đủ. 
Tánh người vợ hay rầu lo, và hay hờn mát, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổ, tánh  
tình vợ chồng hay tương xung, v ề lời  tiếng  ít đặng hạp ý, chung sống với nhau nhẫn 
nại làm ăn tốt. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về lời tiếng nên nhẫn nại. 

Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi QUÍ DẬU 
(Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng  trung bình, 
gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng lo tính việc chi đều thông suốt, cầu 
lo có quí nhân, hào tài tương vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ 
vang. 
Tánh người vợ sáng, có duyên vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình 
vợ chồng cũng có phần hòa hợp, chung ở với nhau sẽ lập nên sự nghiệp. 

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, đặng hưởng cảnh ấm 
no và an vui.  

ĐOÁN PHỤ THÊM 
Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi ẤT HỢI 
(Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) 
Hai tuổi nay ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con thiểu s ố. 
Tánhngười vợ  hiền,  có  duyên,  tánh  sáng,  có số tạo  giữ  tiền  tài  ngày lớn  tuổi, 
miệng hay rầy nói, ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, chung ở nên kiên cố làm ăn 
đặng. 

Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi BÍNH TÝ 
(Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đa số. 
Tánh người vợ chân hay đi, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh lạt lòng, b ản 
thân có tiểu tật, lời nói hay thắc mắc, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, nên kiến cố làm ăn 
mới ấm no. 

Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi ĐINH SỬU 
(Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài phát đạt, hào con trung bình. 
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, lanh lẹ, hay giao thiệp, có số giữ tiền tài ngày lớn 
tuổi, tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn nên sự nghiệp lớn. 

Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi KỶ M ẸO 
(Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con rất ít. 
Tánh người vợ hay  lo  tính, hay  có bệnh nhỏ,  tánh lạt  lòng, ở với nhau cũng  có 
phần hòa hạp, việc làm ăn đặng ấm no.  

Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi CANH THÌN 
(Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con trung bình. 
Tánh người vợ hay lo tính, khó tánh, có duyên, vui vẻ, bản thân hay có bệnh nhỏ, 
ý tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn đặng nên. 

Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi TÂN TỴ 
(Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) 
Hai  tuổi này ở với nhau  làm ăn không đặng tốt, hào  tài  trung bình, hào con  thiểu 
phước, có số nuôi con nuôi. 
Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, lời nói ngay 
thật, ở với nhau vợ chồng  hòa hạp, khá chung lo làm ăn đặng. 

Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi NHÂM NGỌ 
(Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con rất ít. 
Tánh người vợ rộng rãi, ưa trồng tỉa, trong bản thân có tiểu tật, số khó giữ tiền tài, 
ý tình vợ chồng hòa thuận, việc l àm ăn kiên cố mới đặng ấm no. 

Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi QUÍ MÙI 
(Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài thịnh vượng, hào con trung bình. 

Tánh người vợ  tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ  tiền  tài ngày lớn  tuổi, 
tánh tình vợ chồng hay xung khắc, chung sống với nhau khá nên nhẫn nại làm ăn đặng 
lập nên. 

Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi GIÁP TÝ 
(Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, 
gặp số Nhì Bần Tiện vợ  chồng phải chịu cảnh  thiếu nghèo,  làm ăn  không đặng phát 
đạt,  khó tạo  giữ của, hào  tài  đủ  dùng,  hào  con  thiểu số, vật dụng  trong nhà  thường 
dùng. 
Tánh người vợ tánhsáng, lanh lẹ, hay giao thiệp, hay lo tính, ăn nói việc chi cũng 
dễ, tánh tình vợ chồng hòa  ạp, ở với nhau nên cần năng cũng đặng ấm no. 
Kết  luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, ngày hậu đặng  trung 
bình. 

Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi QUÍ HỢI 
(Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, 
gặp số  Nhì Bần  Tiện vợ  chồng  làm  ăn  không  đặng  phát  đạt,  phải  chịu cảnh  thiếu 
nghèo, làm có tiền hay khiến điều hao tốn, hào tài đủ no, hào con trung bình, vật dụng 
trong nhà khiếm dùng. 
Tánh người vợ hiền, thông minh, lời nói hay hòa thuận với đời, tay làm có tài cũng 
hay hao phá tài, tánh tình vợ chồng hòa hạp nên kiên cố chung lo với nhau. 
Kết  luận: Cảnh vợ  chồng  này  ở với  nhau  không  đặng tốt,  nên bền  chí  và cần 
năng. 

ĐOÁN PHỤ THÊM 
Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi TÂN DẬU 
(Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con rất ít. 
Tánh người vợ tánh hiền, ít nói, hòa hạp với đời, bản thân có tiểu bệnh, ý tình vợ 
chồng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn đặng. 

Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi KỶ MÙI 
(Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài thạnh vượng, hào con trung bình. 
Tánh người vợ hay lo tính, tánh thông minh, có duyên, vui vẻ, ăn nói việc chi cũng 
dễ, ở với nhau vợ chồng hay xung ý, khá nhẫn nại việc làm ăn tốt. 

Chồng tuổI ẤT SỬU vợ tuổi MẬU NGỌ 
(Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đông đủ. 
Tánh người vợ lanh lẹ, vui vẻ, có duyên, có số tạo giữ tiền tài, lời nói hay thắc 
mắc, tánh tình vợ chồng ít hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn đặng. 

Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi ĐINH TỴ 
(Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài trung  bình, hào con thiểu s 
ố. 
Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số giữ tiền tài ngày lớn tuổi, 
ý tính vợ chồng hòa hạp, cần năng làm ăn ngày hậu đặng nên. 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét